Regulamin SnDRegulamin marszów szkoleniowych Nordic Walking
realizowanych wzdłóż Potoku Służewieckiego w ramach projektu

„Służew nad Dolinką"

  

 

                                                                                                

I. Organizator

§1. Organizatorem marszów jest Fundacja Promocji Rekreacji "KiM" we współpracy z warszawską SM "Służew nad Dolinką".


II. Cele

§2. Głównym celem projektu jest organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych - mieszkańców osiedla "Służew nad Dolinką".

III. Termin, miejsce, dystans.

§3. Planowana jest organizacja dwóch treningów Nordic Walking w dniach 24 i 25 listopada 2012 roku. Imprezy odbędą się na terenie przylegającym do Potoku Słuzewieckiego na dystansach od 2 do 8 kilometrów.


§4. Start i meta będą zlokalizowane koło amfiteatru przy ul.Bacha 20.


§5. Zapisy Fundacja KiM będzie przyjmowała poprzez formularz opublikowany na stronie www.fundacjakim.pl


§6.
1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca marszów Nordic Walking przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie
odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.fundacjakim.pl

2. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.


§7. Szczegółowe mapy marszów są dostępne na stronie internetowej www.fundacjakim.pl


§8. Długość trasy będzie wynosić : od 2 do 8 kilometrów.


§9. Nie zostaje określony limit czasu na pokonanie proponowanych tras gdyż impreza nie ma charakteru sportowego.


§10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie
stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.


§11. Marsz będzie prowadzony w formie rekreacyjnej, bez klasyfikacji oraz mierzenia
czasu Uczestnikom.

 

IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa w projekcie.

§12. Warunkiem uczestnictwa w marszach jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie
do Organizatora elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Fundacji KiM.


§13. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są stawić się na trening wraz z prawnym opiekunem i złożyć „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do 
udziału w zajęciach Nordic Walking o charakterze rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w marszu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.


§14.
1. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych( Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

2.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

3.Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji beneficjentów projektu „Służew nad Dolinką”.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących projektu.

5.Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych związanych z raportem statystycznym, który zostanie przekazany władzom SM "Służew nad Dolinką".

6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w projekcie na potrzeby
reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.


§15.
1. Ze względów bezpieczeństwa w marszach zabroniony jest udział osób
poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz maszerujących ze zwierzętami.

2. Zabrania się:

A) wnoszenia na trasę marszów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.

B) wnoszenia na trasę marszów środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

C) Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wyżej wymienionych środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie marszów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w marszach osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w projekcie.


§16.Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które
mają zastosowanie do uczestnictwa w marszach, w szczególności zasad fair play.


§17.Udział w projekcie jest bezpłatny.

 
V. Uwagi końcowe

§18. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz wprowadzanie ewentualnych zmian.


§19.
1. Organizator wykupił ubezpieczenie NW dla wszystkich zarejestrowanych uczestników projektu.

2. Organizator jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w projekcie.

3. Uczestnik bierze udział w projekcie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.


§20. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu
poniesione przez Organizatora a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w projekcie.


§21.
1.
Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w marszach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym oraz, że dodatkowo mogą wystąpić inne
czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia.

2. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego elektronicznego formularza  oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w projekcie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, biorąc udział w projekcie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

3. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.


§22. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub
częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.


§23.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu.
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

2. O wprowadzonych zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej www.fundacjakim.pl


§24. Rejestracja elektroniczna i elektroniczna akceptacja regulaminu, jest
równoznaczna z wyrażeniem akceptacji w formie pisemnej w razie wątpliwości


§ 25 Rejestracji mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia


§ 26 W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator