Cele Fundacji  • organizowanie lub finansowanie kursów i szkoleń z zakresu rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem kajakarstwa i nordic walking;
  • organizowanie lub finansowanie spotkań, pokazów, seminariów i konferencji dla upowszechniania wiedzy i propagowania wartości rekreacji ruchowej dla kultury fizycznej;
  • organizowanie lub finansowanie wypraw i obozów promujących różne formy aktywności fizycznej;
  • organizowanie lub finansowanie imprez szkoleniowych, rekreacyjnych i towarzyskich integrujących osoby i środowiska;
  • udostępnianie (użyczanie) osobom fizycznym uprawiającym rekreację ruchową zakupionego przez Fundację na własny rachunek sprzętu sportowego i turystycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia do realizacji celów Fundacji;
  • finansowanie udziału osób fizycznych w wyprawach, obozach i imprezach organizowanych przez inne podmioty, jeżeli prowadzi to do realizacji celów Fundacji;
  • organizowanie lub finansowanie wytyczania nowych szlaków do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportów wodnych i nordic walking;
  • organizowanie lub finansowanie rewitalizacji szlaków do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportów wodnych oraz nordic walking;
  • organizowanie lub finansowanie działań promocyjno-reklamowych związanych promocją miejsc nadających się do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportów wodnych oraz nordic walking;